Habilitačné konanie

Ján Machyniak

Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Ján Machyniak, PhD.

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu PhDr. Ján Machyniak, PhD.,  v študijnom odbore  verejná politika a verejná správa:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3.  Profesijný životopis

Životopis – (PhDr. Ján Machyniak, PhD.)

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (PhDr. Ján Machyniak, PhD.)

7. Habilitačná prednáška – téma: Alternatívne modely regionálnej samosprávy z pohľadu vybraných aktérov verejnej politiky

9. Habilitačná komisia

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., predseda komisie, Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., člen komisie, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita Opava

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., člen komisie, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

10. Návrh habilitačnej komisie:

Návrh habilitačnej komisie

11. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala

Prezenčná listina

12. Rozhodnutie vedeckej rady

Rozhodnutie vedeckej rady

13. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta

Prezenčná listina

14. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

22.6.2021 udelenie titulu „docent“ rektorom a predsedom VR UCM v Trnave dňa 21.6.2021

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať