OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby sme vás informovali o konaní obhajob dizertačných prác na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave.

Dňa 31.1.2024 sa v zasadacej miestnosti č. 203 uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Ústavu sociálnej práce a sociálnej politiky Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v študijnom odbore sociálna práca.

Študijný program sociálna politika

10:00 hod. : PhDr. Mgr. Andrej Martoš, MBA

Téma dizertačnej práce : Úlohy a kompetencie samosprávy v oblasti zabezpečenia sociálnej starost-

livosti o osoby vyššieho veku vo vybraných okresných mestách Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať