Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky 
PhDr. Ing. Václava Kupca, Ph.D.

 Habilitačné konanie PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D. v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa 

Oznámenie termínu habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

Dekan a predseda VR FSV UCM v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 z 22. júla 2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta z Fakulty podnikohospodářský VŠE Praha, PhDr. Ing. Václava Kupca, Ph.D.
sa bude konať dňa 03.05.2024 o 9.00 hod. na FSV UCM, Bučianska 4/A Trnava, miestnosť BU 1. 

Téma habilitačnej práce: Moderní kontrola veřejné správy 

Téma habilitačnej prednášky: Procesy veřejné správy a jejich diagnostická kontrola v transformačním kontextu 

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať