disciplinarnakomisia

Nová disciplinárna komisia

Na zasadnutí Akademického senátu Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave dňa 27.9.2022