Výberové konanie - docent v odbore Politických vied so zameraním na volebné systémy

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, pracovisko Bučianska ul. 4/A, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 131/2002 Z. z.“), § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 552/2003 Z. z.“) a § 2 ods. 2 písm. b) Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta:

  • 1. funkčné miesto docenta v odbore Politických vied so zameraním na volebné systémy

Podrobné informácie o výberom konaní uvádzame v prílohe:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať