Vymenúvacie konanie

Ivana Butoracová Šindleryová

Súbor podkladov k vymenúvaciemu konaniu doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. za profesora v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa:

2. Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

5. Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

EPČ – ISM

EPČ – PU

EPČ – UCM

EPČ – UCM

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie vymenúvacieho konania

Plnenie kritérií – doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.

7. Inauguračná prednáška- téma: Špecifiká strategického riadenia vo verejnej správe

9. Inauguračná komisia:

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., predseda komisie, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc., VŠ PRIGO Havířov

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., Vysoká škola medzinárodních a veřejních vztahů, Praha

prof. PhDr. Ján Koper, PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita M. Bela, Banská Bystrica

prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc., náhradný člen komisie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov

10. Návrh inauguračnej komisie

Návrh inauguračnej komisie

11. Rozhodnutie vedeckej rady

Rozhodnutie vedeckej rady

12. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora

Prezenčná listina

13. Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Udelenie titulu profesor dňa 29.4.2021

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať