Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rigorózne konanie

Vážení záujemcovia o rigorózne konanie,

v prípade, že sa obraciate na naše akademické pracovisko so žiadosťou o začatie rigorózneho konania v akreditovaných študijných odboroch:

- verejná správa,

- ekonómia verejných politík,

- sociálne služby a poradenstvo,

- európske štúdiá a politiky.

 

Žiadame Vás, aby ste v súlade s pravidlami UCM zaslali poštou v spoločnej listovej zásielke:

- kompletne vyplnenú prihlášku na rigoróznu skúšku, ktorá je súčasťou Smernice dekana č. 2/2015 o rigoróznom konaní ako Príloha č. 1,

- všetky požadované prílohy, ktoré sú v tlačive prihlášky uvedené, a ktoré sa na Vašu osobu vzťahujú (t.j. tam, kde je potrebné doložiť úradne overené kópie, musia byť tieto skutočne úradne overené),

- kópiu Vášho rodného listu, na adresu a meno odbornej pracovníčky FSV UCM PhDr. Oľgy Molnárovej 
  

Až po doručení tejto prihlášky a vyššie uvedených kompletných podkladov môže byť Vaša žiadosť postúpená ďalej.

 

Poplatok za rigorózne konanie: 500 €

 

Meno:  PhDr. Oľga Molnárová
E-mail:  olga.molnarova@ucm.sk
Kancelária:  406
Telefón:  +421 33 55 65 518
Adresa: 

Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Bučianska 4/A, 917 01 Trnava

 

Témy rigoróznych prác:
  Modelové témy rigoróznych prác_PhDr.

 

Okruhy otázok na rigorózne konanie:
Okruhy otázok na rigorózne konanie

 

Prihláška na rigoróznu skúšku:
  Prihláška na rigoróznu skúšku