Habilitačné konanie

Andrea Čajková

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu PhDr. Andrei Čajkovej, PhD. v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (PhDr. Andrea Čajková, PhD.)

7. Habilitačná prednáška – téma: Špecifiká rozhodovacích procesov v manažmente orgánov verejnej správy

9. Habilitačná komisia

1, prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc. (FSV UCM v Trnave) – predsedníčka komisie

2, doc. Ing. Marie Hesková, CSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice)

3, doc. PhDr Branislav Kováčik, PhD. (FPV a MV UMB Banská Bystrica

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD. (Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, VŠ Danubius Sládkovičovo)  náhradný člen habilitačnej komisie

10. Návrh habilitačnej komisie:

Návrh habilitačnej komisie

11. Rozhodnutie vedeckej rady

Rozhodnutie vedeckej rady

12. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta

Prezenčná listina VR FSV

13. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent dňa 23.4.2019 predsedom vedeckej rady UCM v Trnave

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať