Habilitačné konanie

Jakub Bardovič

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu PhDr. Jakub Bardovič, PhD. v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (PhDr. Jakub Bardovič, PhD.)

7. Názov habilitačnej práce: Volebné systémy na úrovni samosprávnych krajov a ich limity

8. Téma habilitačnej prednášky: Kríza straníckeho systému a politických strán v podmienkach Slovenska: komunálna, krajská a celoštátna úroveň

9. Členovia habilitačnej komisie:

Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. – FF UPJŠ Košice – predsedníčka komisie

prof. Uroš Pinterič, PhD. – Katedra politológie TnUAD Trenčín

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. – FSV UCM Trnava

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. – PF UK Bratislava – náhradný člen komisie

 10. Oponenti habilitačnej práce:

doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD. – FF UPJŠ Košice                    doc. Eštok

doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD. – FSV UCM Trnava      doc. Tokolyová

prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. – FF UKF Nitra                     prof. Krno   

doc. Mgr. László Öllös, PhD. – FF UKF Nitra – náhradný oponent

 11. Návrh habilitačnej komisie:

Návrh habilitačnej komisie

 12. Rozhodnutie Vedeckej rady FSV:

Rozhodnutie vedeckej rady FSV

 13. Prezenčná listina:

Prezenčná listina

 14. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Udelenie titulu „docent“ dňa 15.05.2024 rektorkou a predsedníčkou VR UCM v Trnave

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať