Habilitačné konanie

Lukáš Cíbik

Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu PhDr. Lukáš Cíbik, PhD. v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3.  Profesijný životopis

Životopis – (PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.)

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.)

7. Habilitačná prednáška – téma: Finančný systém miestnej územnej samosprávy na Slovensku

8. Názov habilitačnej práce: Dopady ochorenia COVID-19 na verejnú správu a verejné financie v krajinách EÚ v roku 2020

9. Oponenti:

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. – FSV UCM Trnava

prof. Ing. Alena Vančurová, PhD. – Fakulta učetnictví a daní, VŠE Praha

doc. Ing. Juraj Rákoš, – PhD. bez pôsobenia na VŠ

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. – FVP SLU Opava – náhradný oponent

10. Členovia habilitačnej komisie:

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. – FSV UCM Trnava – predsedníčka komisie

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. – FVP SLU Opava

prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. – VŠ podnikání a práva v Ostrave

doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD. – FF UPJŠ Košice – náhradný člen komisie

11. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Prezenčná listina

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať