Habilitačné konanie

Richard Brix

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu PhDr. Richard Brix, PhD. v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3.  Profesijný životopis

Životopis – (PhDr. Richard Brix, PhD.)

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (PhDr. Richard Brix, PhD.)

7. Názov habilitačnej práce: Výsledky konsolidačných reforiem sídelnej štruktúry európskych štátov v kontexte úspor z rozsahu a kvality miestnej demokracie

8. Téma habilitačnej prednášky: Prenesený výkon štátnej správy na úrovni miestnej samosprávy v podmienkach SR

9. Oponenti:

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.. – FSV UCM Trnava

prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. – FF UKF Nitra

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. – FVP SLU Opava

10. Členovia habilitačnej komisie:

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. – FSV UCM Trnava – predsedníčka komisie

doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD. – FF UPJŠ Košice

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof. – PF UMB Banská Bystrica

11. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Prezenčná listina

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať