Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky 
PhDr. Jakuba Bardoviča, PhD.

 Habilitačné konanie PhDr. Jakub Bardovič, PhD. v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa 

Oznámenie termínu habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

Dekan a predseda VR FSV UCM v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 z 22. júla 2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Jakuba Bardoviča, PhD. z Ústavu politických vied a verejnej správy Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa bude konať dňa 13.05.2024 o 12.00 hod. na Nám. J. Herdu 2, Trnava, akademický klub Z0.2. 

Téma habilitačnej práce: Volebné systémy na úrovni samosprávnych krajov a ich limity 

Téma habilitačnej prednášky: Kríza straníckeho systému a politických strán v podmienkach Slovenska: komunálna, krajská a celoštátna úroveň 

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať