Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky 
PhDr. Richarda Brixa, PhD.

 Habilitačné konanie PhDr. Richard Brix, PhD. v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa 

Oznámenie termínu habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

Dekan a predseda VR FSV UCM v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 z 22. júla 2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta Ústavu politických vied a verejnej správy Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave PhDr. Richarda Brixa, PhD. sa bude konať dňa 02.05.2024 o 13.00 hod. na FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava, miestnosť BU 1. 

Téma habilitačnej práce: Výsledky konsolidačných reforiem sídelnej štruktúry európskych štátov v kontexte úspor z rozsahu a kvality miestnej demokracie 

Téma habilitačnej prednášky: Prenesený výkon štátnej správy na úrovni miestnej samosprávy v podmienkach SR 

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať