Fakulta sociálnych vied oslávila v tomto roku 11 rokov svojho pôsobenia.  Počas tejto doby vychovala množstvo úspešných absolventov, ktorým sa dostávala nie iba pedagogická a akademická podpora, ale i osobný prístup, ktorý je základom efektívneho a prosperujúceho vzťahu medzi študentmi a fakultou.

Naša fakulta sídli v krásnej, modernej a technicky veľmi dobre vybavenej budove, ktorá si však vyžaduje neustále opravy, vylepšenia, implementáciu najnovších postupov a technológií, ktoré uľahčujú vyučovací proces. Veľmi nám záleží na tom, aby sa našim študentom dostalo v maximálnej možnej miere všetko, čo ich podporí v akademickom napredovaní, vedeckom bádaní a praktickom zaradení sa do budúceho pracovného života.

Fakulta má viacero aktivít, ktoré môže vykonávať aj vďaka spolupráci s občianskym združením Inštitút verejnej politiky. Mnohé z nich by sme bez podpory občianskeho združenia nevedeli zabezpečiť. Občianske združenie sa teda okrem spolupráce aj aktívne zapája do rozvoja fakulty.

Inštitút verejnej politiky v roku 2022 v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave zorganizoval alebo podporil nasledovné aktivity:

    • kampaň pri nábore nových študentov pre akademický rok 2022/2023
    • Online DOD FSV UCM;
    • projekt s Trnavským samosprávnym krajom (Spolu tvoríme kraj);
    • oslavný deň a divadelné prestavenie pri príležitosti 11. výročia FSV UCM.

Občianske združenie Inštitút verejnej politiky sa spolupodieľa na rozvoji Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave. Práve preto by sme chceli i touto formou osloviť internú i externú verejnosť, aby nás podporila prostredníctvom darovania 2% z daní a my garantujeme, že získané finančné prostriedky vynaložíme efektívne s zmysle podpory našich talentovaných študentov.

Ako postupovať?

Darovanie 2% z vašich daní pre vás nepredstavuje žiadnu platbu navyše, vyžaduje si to iba jednoduchý úkon, a to vyplnenie formulára „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“. Tento formulár spolu s potvrdením o zaplatení dane (ktorý vám dá zamestnávateľ po vykonaní ročného zúčtovania) zašlite do 30.apríla 2023 na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska. Do 90 dní daňový úrad prevedie 2% z vašich daní na účet nášho občianskeho združenia.

 

Tlačivo k 2% nájdete tu.

V mene našich zamestnancov a študentov Vám zo srdca ďakujeme!

 

Informácie o občianskom združení:
Inštitút verejnej politiky, občianske združenie
Bučianska 4/A, 917 01 Trnava
IČO 42296765
ivp@fsvucm.sk

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať