Vymenúvacie konania

doc. Ing. IVANY BUTORACOVEJ ŠINDLERYOVEJ, PhD.

Dekan a predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, oznamuje, že dňa 12.11.2020 o 10,00 hod. sa na FSV UCM, Bučianska ul. 4/A v Trnave uskutoční inauguračná prednáška v odbore verejná politika a verejná správa doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD., ktorá pôsobí na FSV UCM v Trnave. Téma inauguračnej prednášky: Špecifiká strategického riadenia vo verejnej správe.

Online prenos inauguračnej prednášky bude prostredníctvom aplikácie Zoom dostupný na adrese:

https://us02web.zoom.us/j/82307216835?pwd=dzk4Zm03VUw3OFJMcDNGKzFRNU16QT09

Informácie

doc. PhDr. PETRA HORVÁTHA, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.10.2019 o 9,30 hod. sa na FSV UCM na Bučianskej ul. 4/A v Trnave, m. č. BU 1, uskutoční inauguračná prednáška v odbore 3.1.7. Verejná politika a verejná správa – doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD., docenta FSV UCM v Trnave.

Téma inauguračnej prednášky: Formy priamej demokracie na lokálnej úrovni

Informácie
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať