Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Európske štúdiá

Absolvent študijného programu európske štúdiá získa detailný pohľad na jednotlivé aspekty histórie, vývoja a integrácie nielen Európskej únie, ale taktiež v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky. Študenti tak nielenže získavajú hlbšiu špecializáciu v oblasti teórií medzinárodných vzťahov a európskej integrácie, ale aj  praktickú aplikáciu na aktuálne problémy Európskej únie. Absolvent je vybavený vysokou znalosťou minimálne jedného svetového jazyka, vďaka účasti na medzinárodných vzdelávacích programoch (Erasmus+, SAIA) a kvalitnému systému výučby jazyka v rámci predmetov. Študenti majú počas štúdia možnosť absolvovať viaceré stáže v európskych a medzinárodných organizáciách, ako aj v Centre európskych štúdií.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu európske štúdiá sa môže uplatniť v nasledujúcich sektoroch:

  - vyššie nadnárodné štruktúry a štruktúry EU

  - neziskové organizácie (na národnej aj medzinárodnej úrovni)

  - diplomatické služby

  - vedecká sféra

  - vyššie posty štátnej správy a samosprávy

  - politický manažment

 

Absolvent získa uvedené vedomosti a zručnosti na základe absolvovania teoretických a praktických predmetov:

Bezpečnosť v medzinárodných vzťahoch, Politické systémy krajín západnej Európy, Teória medzinárodných vzťahov, Aktuálne otázky vývoja EÚ, Comparative Public Policy in the EU, Law of the European Union, The Grand Theories of European Integration, European neighbourhood policy and eastern partnership, Politický systém EÚ, Foreign policy of the Slovak Republic, Migration and Migration Policy, EU in the Process of Globalisation, Common Foreign and Security Policy