Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium sa študentom ponúka v študijnom programe Sociálna politika, a to v dennej aj externej forme štúdia.

Absolvent doktorandského štúdia v programe sociálna politika získa hlboké teoretické a praktické vedomosti z oblasti sociálnej politiky. Je schopný samostatne riešiť a kriticky reflektovať na situácie v sociálnej a spoločenskej sfére. Absolvent je ako odborník pripravený na pôsobenie v inštitúciách, ktoré sú špecializované v sociálnej sfére. Možnosti uplatnenia má vo verejnom i súkromnom sektore, v národných, ako aj medzinárodných inštitúciách a organizáciách.

 

Témy dizertačných prác:
  Sociálna politika_PhD.