Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Európske štúdiá a politiky

 

PROFIL MAGISTERSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU EURÓPSKE ŠTÚDIÁ  A POLITIKY

 

 

Aké je zameranie študijného programu?

 - Sleduje hlavne teoretické poznatky z oblasti politických vied, medzinárodných vzťahov, práva a rôznych aspektov európskej integrácie.

- Dôraz sa pri výučbe kladie na znalosť európskej problematiky v oblastiach integračného procesu, chodu európskych inštitúcií, nadnárodných európskych straníckych systémov, verejných politík či bezpečnostnej politiky a migračnej politiky.

- Neopomína však ani otázky spojené s fungovaním slovenského politického systému a jeho častí.

 


Aké predmety absolvujete?

-  Počas štúdia študent nadobudne rozsiahle teoretické vedomosti prostredníctvom predmetov:

  • Politická geografia
  • Fondy EÚ a projektový manažment
  • Bezpečnostná politika a medzinárodné vzťahy  
  • Politický marketing
  • Krajná pravica EÚ
  • Politický systém EÚ
  • Manažment politických organizácií 
  • Nástroje verejnej politiky
  • Charakter a podoby europeizácie EÚ v procese globalizácie  

Čo štúdiom získate?

- zručnosti spojené s kritickým a analytickým myslením vyššieho stupňa či schopnosti otvárajúce priestor pre kreatívnu, aktívnu a koncepčnú činnosť orientovanú na riešenie problémov

- odbornú orientáciu v oblasti domácej a nadštátnej (hlavne európskej) politiky,

- teoretické ale aj praktické vedomosti potrebné pre Vaše uplatnenie v praxi,

- zlepšenie Vašich jazykových a komunikačných zručností,

- znalosti potrebné pre rozlišovanie medzi faktom a hodnotovo zafarbenými informáciami, ktoré sú podsúvané verejnosti.


Kde sa uplatníte?

- v národných a nadnárodných inštitúciách

- v štátnej správe

- v súkromnom sektore

- v organizáciách tretieho sektora, mimovládnych organizácie, v oblasti dobrovoľníctva

- v oblasti politického poradenstva

- v novinárskej sfére

- v agentúrach a inštitúciách pôsobiacich v Európskej únii a na Slovensku