Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Európske štúdiá a politiky

 

 

 

PROFIL DOKTORANDSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU EURÓPSKE ŠTÚDIÁ A POLITIKY

 

O doktorandskom štúdiu :

 -  doktorand je niekto, kto usiluje o svoj osobný a profesijný rozvoj, mestačí mu poznať základy, ale chce pochopiť širšiu podstatu problematiky a detaily.

- doktorand si môže vybrať, kde presne nasmeruje svoje ďalšie vzdelávanie

- doktorand sa môže stať súčasťou tímu, ktorý rieši veľmi aktuálne oblasti výskumu od migrácie a terorizmu, po fungovanie európskych politík, štátnych a medzinárodných inštitúcií atď.

- individuálny prístup a profesijná sloboda sú neoddeliteľnou súčasťou doktorandského štúdia

 

Aké predmety absolvujete?

- počas štúdia nadobudnete rozsiahle teoretické vedomosti prostredníctvom povinných a povinne voliteľných predmetov

 

  • V rámci povinných predmetov absolvujete
  • Dynamika európskej integrácie v 21. storočí
  • Ústavné právo štátov EÚ
  • Metodológia vedeckej práce a Výskumný projekt
  • V rámci povinne voliteľných predmetov absolvujete
  • Európska únia a jej politiky
  • Európska únia ako aktér medzinárodnej politiky
  • Perspektívy vývoja parlamentnej demokracie
  • Súčasné demokratické teórie

 

Čo štúdiom získate?

- medze v aktivitách sa doktorandom nekladú, práve naopak, aktívny doktorand, ktorý rád cestuje a poznáva nové veci je prínosom

- aktívna podpora doktorandov pri cestovaní do zahraničia v rámci rôznych programov a mobilít

- finančné štipendium dovoľuje doktorandom mať príjemný životný štandard a otvára nové možnosti sebarealizácie 

- to je veľmi dôležité, pretože v posledných rokoch sme svedkovia devalvácie vzdelávania

 

Kde sa uplatníte?

- titul ,,PhD." je prestížnou záležitosťou, ktorá otvára v ďalšej kariére doktorandom dvere k lukratívnejším pracovným pozíciám