Dňa 14. februára 2023 sa na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave konalo slávnostné otvorenie Centra duchovných služieb.

Slávnostný príhovor predniesla podpredsedníčka Akademického senátu UCM a vedúca katedry sociálnej práce  doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., ktorá privítala akademických funkcionárov, prorektora pre kvalitu prof. PhDr. Ladislava Lenovského, PhD., prorektora pre vzdelávanie doc. JUDr. Bystríka Šramela, PhD. a predsedu Akademického Senátu UCM doc. PhDr. Jána Višňovského, PhD., mim. prof.

Poslaním centra je poskytovanie služieb súvisiacich s náboženskými a v širších súvislostiach so všetkými duchovnými aspektami individuálneho aj spoločenského jestvovania, vrátane meditácií, teologických otázok, medzináboženského dialógu, ekuménie, sociálnych služieb cirkví, poradenstva, aktuálnych otázok duchovného jestvovania v období súčasných spoločenských zmien. Centrum vedie doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS., ktorý na otvorenie centra pozval hosťa patra Petra Girašeka predstaviteľa Jezuitov, spoločnosť Ježišova, v Trnave. Páter Peter požehnal centru a vysvätil priestory centra.

 

Centrum duchovných služieb (CDS) je celouniverzitné špeciálne pracovisko zamerané na poskytovanie duchovnej, pastoračnej a ďalšej starostlivosti členom akademickej obce UCM v Trnave.

Kánonický charakter pastoračnej a duchovnej starostlivosti o študentov zastrešuje Univerzitné pastoračné centrum sv. Stanislava Kostku, ktoré bolo oficiálne zriadené v roku 2004 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom. (Jeho história siaha až do roku 1992, kedy sa jezuiti začali dobrovoľne venovať vysokoškolským študentom v Trnave).

Centrum bolo založené s cieľom poskytnúť potrebnú duchovnú starostlivosť a podporu predovšetkým katolíckym študentom a pedagógom a po cirkevno-právnej stránke podlieha právomoci miestneho Arcibiskupa, ktorý vedením UPeCe v Trnave poveril jezuitov a ktorý menuje duchovných správcov UPeCe.

UPeCe je zároveň riadnou štátno-právnou ustanovizňou registrovanou na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky s vlastným IČO: 37851195. UPeCe bolo zriadené na podporu študentov a pedagógov všetkých troch univerzít v Trnave. Už mnoho rokov sa stará o študentov Trnavskej univerzity, študentov univerzity sv.Cyrila a Metoda a študentov Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave.

Centrum duchovných služieb UCM je ďalšou aktivitou a apoštolátom UPeCe Trnava. Pastoračná s duchovná služba manažéra Centra duchovných služieb UCM je cirkevno-právne podriadená duchovnému správcovi UPeCe Trnava a jezuitskému kolégiu v Trnave. Manažér CDS UCM pracuje v spolupráci s nimi pod ich vedením. Aktuálnym správcom UPeCe Trnava, je P. Mgr. Martin Benko, SJ.

Poslaním CDS je poskytovanie služieb súvisiacich s náboženskými a v širších súvislostiach so všetkými duchovnými aspektami individuálneho aj spoločenského jestvovania, vrátane meditácií, teologických otázok, medzináboženského dialógu, ekuménie, sociálnych služieb cirkví, poradenstva, aktuálnych otázok duchovného jestvovania v období súčasných spoločenských zmien.

Medzi hlavné ciele CDS patrí predovšetkým:

  1. vnášať duchovnú kultúru do života akademickej obce,
  2. formovať duchovný život študentov a ostatných pedagogických aj nepedagogických zamestnancov UCM v Trnave,
  3. ponúkať študentom a zamestnancom priestor, kde môžu slobodne prísť a rásť vo viere, v osobných priateľstvách,
  4. vytvárať predpoklady na zmysluplné a aktívne využívanie voľného času študentov a zamestnancov UCM v Trnave,
  5. vytvárať priestor a poskytovať možnosti osobnostného rozvoja a stretania sa študentov a zamestnancov UCM v Trnave.

CDS podlieha prorektorovi pre vzdelávanie UCM. CDS vedie manažér CDS, ktorý riadi všetky procesy a úlohy dané centru štatútom. Okrem manažéra sú súčasťou CDS dvaja koordinátori, ktorých riadi manažér CDS. Manažér a koordinátori CDS sú reprezentantmi CDS a verejne tlmočia jeho myšlienky, aktivity a hodnoty. Vždy pritom dbajú na dobré meno CDS. Koordinátori CDS sú dobrovoľníci, jeden z radov zamestnaneckej časti UCM v Trnave a druhý koordinátor je dobrovoľník z radov študentov. Koordinátori sa podieľajú na organizovaní chodu CDS a jeho aktivít.

Kontakt na manažéra CDS:
doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.
juraj.sedlacek@ucm.sk

Písomný kontakt na CDS:
Centrum duchovných služieb Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Bučianska 4/A, 917 01 Trnava

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať