Dňa 14. februára 2023 sa na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave konalo slávnostné otvorenie Centra duchovných služieb.

Toto celouniverzitné špeciálne pracovisko je zamerané na poskytovanie duchovnej, pastoračnej a ďalšej starostlivosti členom akademickej obce UCM v Trnave.

Slávnostný príhovor predniesla podpredsedníčka Akademického senátu UCM a vedúca katedry sociálnej práce  doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., ktorá privítala akademických funkcionárov, prorektora pre kvalitu prof. PhDr. Ladislava Lenovského, PhD., prorektora pre vzdelávanie doc. JUDr. Bystríka Šramela, PhD. a predsedu Akademického Senátu UCM doc. PhDr. Jána Višňovského, PhD., mim. prof.

Poslaním centra je poskytovanie služieb súvisiacich s náboženskými a v širších súvislostiach so všetkými duchovnými aspektami individuálneho aj spoločenského jestvovania, vrátane meditácií, teologických otázok, medzináboženského dialógu, ekuménie, sociálnych služieb cirkví, poradenstva, aktuálnych otázok duchovného jestvovania v období súčasných spoločenských zmien. Centrum vedie doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS., ktorý na otvorenie centra pozval hosťa patra Petra Girašeka predstaviteľa Jezuitov, spoločnosť Ježišova, v Trnave. Pater Peter požehnal centru a vysvätil priestory centra.

Medzi hlavné ciele Centra duchovných služieb  patrí predovšetkým:

  • vnášať duchovnú kultúru do života akademickej obce,
  • formovať duchovný život študentov a ostatných pedagogických aj nepedagogických zamestnancov UCM v Trnave,
  • ponúkať študentom a zamestnancom priestor, kde môžu slobodne prísť a rásť vo viere, v osobných priateľstvách,
  • vytvárať predpoklady na zmysluplné a aktívne využívanie voľného času študentov a zamestnancov UCM v Trnave,
  • vytvárať priestor a poskytovať možnosti osobnostného rozvoja a stretania sa študentov a zamestnancov UCM v Trnave.

Podobné oznamy