Habilitačné konanie

Bystrík Šramel

Podklady k habilitačnému konaniu – JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu JUDr. Bystrík Šramel, PhD.  v študijnom odbore  verejná politika a verejná správa:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (JUDr. Bystrík Šramel, PhD.)

7. Habilitačná prednáška – téma: Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy ako nástroj vonkajšej kontroly verejnej správy

9. Habilitačná komisia

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave, predseda komisie

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD., Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, náhradný člen komisie

11. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala

Prezenčná listina

12. Rozhodnutie vedeckej rady

Rozhodnutie vedeckej rady

13. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta

Prezenčná listina

14. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie titulu „docent“ predsedom VR UCM v Trnave dňa 13.10.2020

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať