Habilitačné konanie

Michal Garaj

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu Mgr. Michal Garaj, PhD. v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

3.  Profesijný životopis

Životopis – (Mgr. Michal Garaj, PhD.)

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (Mgr. Michal Garaj, PhD.)

7. Názov habilitačnej práce: Meranie úrovní a vybraných súvislostí politickej participácie mládeže na Slovensku

8. Téma habilitačnej prednášky: Participácia občanov pri tvorbe strategických plánov a verejných politík

9. Členovia habilitačnej komisie:

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. – FSV UCM Trnava – predsedníčka komisie

Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. – FF UPJŠ Košice

prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. – FF UKF Nitra

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. – PF UK Bratislava – náhradný člen komisie

10. Oponenti habilitačnej práce:

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. – FSV UCM Trnava                               prof. Vybíhal

prof. Uroš Pinterič, PhD. – Katedra politológie TnUAD Trenčín         prof. Pinterič

doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD. – FF UPJŠ Košice                                    doc. Eštok

doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD. – FF UPJŠ Košice – náhradný oponent

11. Návrh habilitačnej komisie:

Návrh habilitačnej komisie

12. Rozhodnutie Vedeckej rady FSV:

Rozhodnutie Vedeckej rady FSV:

13. Prezenčná listina:

Prezenčná listina

 14. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

Udelenie titulu „docent“ dňa 15.05.2024 rektorkou a predsedníčkou VR UCM v Trnave

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať