Habilitačné konanie

Zuzana Horváthová

Podklady k habilitačnému konaniu – PeadDr. Zuzana Horváthová, PhD.

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu PeadDr. Zuzana Horváthová, PhD.,  v študijnom odbore  verejná politika a verejná správa:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (PaedDr. Zuzana Horváthová, PhD.)

7. Habilitačná prednáška – téma: Kritická analýza dopadov verejných politík v oblasti zamestnanosti v nadväznosti na starnutie populácie

9. Habilitačná komisia

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., predseda komisie, Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave

doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc., LL.M., Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice

10. Návrh habilitačnej komisie:

Návrh habilitačnej komisie

11. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala

Prezenčná listina

12. Rozhodnutie vedeckej rady

Rozhodnutie vedeckej rady

13. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta

Prezenčná listina

14. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie titulu „docent“ rektorom a predsedom VR UCM v Trnave dňa 2.5.2022

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať