Podklady k habilitačnému konaniu

PhDr. Martin Švikruha, PhD.

 

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu PhDr. Martin Švikruha, PhD.

v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa:

 

 1. Žiadosť o vymenovanie za docenta

Žiadosť o začatie habilitačného konania  (PhDr. Martin Švikruha, PhD.)

 

 1. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

 

 1. Profesijný životopis

Životopis – (PhDr. Martin Švikruha, PhD.)

 

 1. Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika – (PhDr. Martin Švikruha, PhD.)

 

 1. Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

Zoznam publikačnej činnosti  a ohlasov – (PhDr. Martin Švikruha, PhD.)

 

 1. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (PhDr. Martin Švikruha, PhD.)

 

 1. Téma habilitačnej práce: Funkčnosť malých obcí v Slovenskej republike v kontexte vybraných determinantov a charakteristík

 

 1. Téma habilitačnej prednášky: Formy participácie občanov na rozhodovaní orgánov samosprávy na Slovensku

 

 1. Oponenti habilitačnej práce:     
prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. FSV UCM Trnava Posudok
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. FVP SLU Opava Posudok
doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD. FF UPJŠ Košice Posudok
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. FVS UPJŠ Košice
náhradný člen komisie
 1. Habilitačná komisia:
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., predseda komisie FSV UCM Trnava
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. FVP SLU Opava
doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD. FF UPJŠ Košice
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. FVS UPJŠ Košice
náhradný člen komisie
 1. Návrh habilitačnej komisie

Návrh habilitačnej komisie

 1. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala

Prezenčná listina

 1. Rozhodnutie vedeckej rady

Rozhodnutie VR web

 1. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta

prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá návrh prerokovala

 1. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie titulu „docent“ dňa 26.4.2023 rektorkou a predsedníčkou VR UCM v Trnave

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať