PUBLICY 2023

Tri dekády štátnosti v priestore strednej Európy

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu PUBLICY, ktorá sa koná dňa 30.11.2023 na FSV UCM v Trnave.

Podujatie vzniká s podporou projektu KEGA 005UCM-4/2021: Tvorba učebných textov a učebných pomôcok k predmetu Občianska náuka z pohľadu výchovy k demokratickému občianstvu a kritickému mysleniu.

Organizačné pokyny:

Termín registrácie: do 30. 10. 2023 prostredníctvom on-line formulára tu.

Termín zaslania finálneho príspevku: do 30.11.2023 na e-mailovú adresu: publicyfsv2023@gmail.com

Uhradenie konferenčného poplatku 50 eur (zborník, občerstvenie) do 30.10.2023

Číslo účtu: SK87 8180 0000 0070 0007 1900

SWIFT: SPSRSKBA

VARIABILNY SYMBOL: 30112023

Konferenčné príspevky

Konferenčné príspevky prejdú anonymným recenzným konaním, na základe ktorého budú publikované v konferenčnom vedeckom zborníku. Autori príspevkov musia rešpektovať‘ stanovené citačné kritériá a formálne úpravy textu.

Autori sa tiež okrem toho môžu uchádzať o publikovanie svojich príspevkov v anglickom jazyku po úspešnom recenznom konaní vo vedeckých časopisoch:

Autori uchádzajúci sa o publikovanie svojich rukopisov v Slovak Journal of Public Policy and Public Administration a Slovak Journal of Political Sciences ich odovzdajú prostredníctvom príslušných webstránok: sjps.fsvucm.sk. /sjpppa.fsvucm.sk. Podmienkou prijatia textu do recenzného konania je jeho spracovanie podľa formálnych náležitostí uvedených príslušným časopisom. Následne prejdú recenzným konaním podľa zaužívaných pravidiel.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať