PUBLICY 2024

Obce, mestá a vyššie územné celky v regionálnom rozvoji

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s OZ Inštitút verejnej politiky a Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné, si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu PUBLICY 2024.

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE:


Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

Inštitút verejnej politiky

HLAVNÍ PARTNERI KONFERENCIE:


Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)

PARTNERSKÉ UNIVERZITY:

Fakulta regionálniho rozvoje a mezinárodních studií,
Mendelova Univerzita v Brně

Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Katedra veřejné a sociální politiky ISS FSV, Karlova univerzita v Prahe

SEKCIE KONFERENCIE:

I. Regionálny rozvoj v perspektíve obcí, miest a vyšších územných celkov
II. Sociálne služby a ich zabezpečovanie obcami, mestami a vyššími územnými celkami
III. Ekonomické aspekty fungovania
verejnej správy
IV. Aktuálne politické trendy a výzvy v domácom
a medzinárodnom kontexte

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 

Termín registrácie: do 30. 09. 2024 prostredníctvom on-line formulára tu.
Termín zaslania finálneho príspevku: do 03. 12. 2024 na emailovú adresu: publicy2024@gmail.com
Uhradenie konferenčného poplatku 50 eur (zborník, občerstvenie) do 03. 11. 2024
IBAN: SK15 5600 0000 0011 8293 8001
VARIABILNÝ SYMBOL: 03122024

Konferenčné príspevky prejdú anonymným recenzným konaním, na základe ktorého budú publikované v konferenčnom zborníku. Autori príspevkov musia rešpektovať stanovené citačné kritériá a formálne úpravy textu. Autori sa tiež okrem toho môžu uchádzať o publikovanie svojich príspevkov v anglickom jazyku po úspešnom recenznom konaní vo vedeckých časopisoch:

Recenzovaný vedecký časopis Slovak Journal of Political Sciences indexovanom v databáze SCOPUS (Q2 / SJR 2022 – 0,41)

Recenzovaný vedecký časopis Slovak Journal of Public Policy and Public Administration (ERIH PLUS).

Autori uchádzajúci sa o publikovanie svojich rukopisov v Slovak Journal of Public Policy and Public Administration a Slovak Journal of Political Sciences ich odovzdajú prostredníctvom príslušných webstránok: sjps.fsvucm.sk / sjpppa.fsvucm.sk.

Podmienkou prijatia textu do recenzného konania je jeho spracovanie podľa formálnych náležitostí uvedených príslušným časopisom. Následne prejdú recenzným konaním podľa zaužívaných pravidiel.

Kontaktná osoba:
Mgr. Simona Galfyová
(simona.galfyova@ucm.sk)

 

„Konferencia sa uskutočňuje v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0312/22 Otvorenosť ako determinant finančného zdravia slovenských miest“

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať