Habilitačné konanie

Vladimíra Žofčinová

Podklady k habilitačnému konaniu – JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.)

7. Habilitačná prednáška – téma: Špecifiká pracovnoprávenho postavenia hlavného kontrolóra obce pri uskutočňovaní obecnej samosprávy

8. Oponenti:                                                   

prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. dr. hab., Metropolitní univerzita Praha

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD., Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD., VŠ Danubius Sládkovičovo

doc. Ing.Ivana Butoracová-Šindleryová ,PhD., FSV UCM Trnava, náhradný oponent habilitačnej práce    

9. Habilitačná komisia

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., FSV UCM v Trnave, predseda komisie

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., ARC Kutná Hora, ČR              

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD., Fakulta manažmentu  UK  Bratislava, náhradný člen habilitačnej komisie

10. Návrh habilitačnej komisie:

Návrh habilitačnej komisie

11. Rozhodnutie vedeckej rady

Rozhodnutie vedeckej rady

12. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta

Prezenčná listina VR FSV

13. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent dňa 19.11.2019 predsedom vedeckej rady UCM v Trnave

 

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať