Milí doktorandi a mladí vedeckí pracovníci,

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom:

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov VII.

Témou konferencie budú Dimenzie spoločenských vied v súčasnosti.

Sekcie konferencie:

  1. Teória a prax verejnej politiky a verejnej správy
  2. Aktuálne trendy regionálnej a medzinárodnej politiky
  3. Globalizácia a jej vplyv na sociálnu prácu

Dátum: 27.04.2023

Miesto: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Bučianska 4/A, 917 01 Trnava

 

Názov príspevku s abstraktom (150 – 200 slov) je potrebné zaregistrovať prostredníctvom elektronického formuláru do 31.03.2023.

Konferenčný poplatok vo výške 30€ je potrebné uhradiť do 31.03.2023. V cene je zahrnutý recenzovaný zborník z konferencie a občerstvenie.

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 1900

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 27042023

 

Príspevok je potrebné odoslať na e-mailovú adresu fsvkonferencia2023@gmail.com najneskôr do 25.04.2023.

Zaslané príspevky prejdú anonymným recenzným konaním. Autori príspevkov musia rešpektovať stanovené citačné kritériá a formálne úpravy textu. Príspevok môže byť spracovaný v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Rozsah príspevku je 10 – 12 strán. Výstupom konferencie je recenzovaný zborník v elektronickej podobe. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na Vašu účasť a nové poznatky z prostredia sociálnych vied!

Podobné oznamy