Habilitačné konanie

Václav Kupec

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D. v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa:

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.)

7. Názov habilitačnej práce: Moderní kontrola veřejné správy

8. Téma habilitačnej prednášky: Procesy veřejné správy a jejich diagnostická kontrola v transformačním kontextu

9. Oponenti:

prof. Ing. Ivan Nový, CSc. – FPH VŠE Praha

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. – FSV UCM Trnava

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M, univ. prof. – PF UMB Banská Bystrica

10. Členovia habilitačnej komisie:

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. – FSV UCM Trnava – predseda komisie

doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD., univ. prof. – PF UMB Banská Bystrica

doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. – FPH VŠE Praha

11. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala:

Prezenčná listina

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať