Habilitačné konania

PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

Predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

dňa 13.05.2024 o 12.00 hod. sa na Nám. J. Herdu 2, Trnava, akademický klub Z0.2  

sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa PhDr. Jakuba Bardoviča, PhD., z Ústavu politických vied a verejnej správy FSV UCM v Trnave.

Názov habilitačnej práce: Volebné systémy na úrovni samosprávnych krajov a ich limity

Téma habilitačnej prednášky: Kríza straníckeho systému a politických strán v podmienkach Slovenska: komunálna, krajská a celoštátna úroveň

Informácie

Mgr. Michal Garaj, PhD.

Predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

dňa 13.05.2024 o 9.00 hod. sa na Nám. J. Herdu 2, Trnava, akademický klub Z0.2  

sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa Mgr. Michala Garaja, PhD., z Ústavu politických vied a verejnej správy FSV UCM v Trnave.

Názov habilitačnej práce: Meranie úrovní a vybraných súvislostí politickej participácie mládeže na Slovensku

Téma habilitačnej prednášky: Participácia občanov pri tvorbe strategických plánov a verejných politík

Informácie

PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že 

dňa 03.05.2024 o 9.00 hod. sa na FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava, miestnosť BU 1 

sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa PhDr. Ing. Václava Kupca, Ph.D., odborného asistenta z Fakulty podnikohospodářský VŠE v Prahe.

Názov habilitačnej práce: Moderní kontrola veřejné správy

Téma habilitačnej prednášky: Procesy veřejné správy a jejich diagnostická kontrola v transformačním kontextu

Informácie

PhDr. Richard Brix, PhD.

Predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že 

dňa 02.05.2024 o 13.00 hod. sa na FSV UCM, Bučianska 4/A, Trnava, miestnosť BU 1

sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa PhDr. Richarda Brixa, PhD., odborného asistenta Ústavu politických vied a verejnej správy FSV UCM v Trnave.

Názov habilitačnej práce: Výsledky konsolidačných reforiem sídelnej štruktúry európskych štátov v kontexte úspor z rozsahu a kvality miestnej demokracie

Téma habilitačnej prednášky: Prenesený výkon štátnej správy na úrovni miestnej samosprávy v podmienkach SR

Informácie

PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

Predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

dňa 01. 12. 2023 o 9.30 hod. sa na Nám. J. Herdu 2, Trnava, zasadacia miestnosť Z0.3 (prízemie)

uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa PhDr. Lukáša Cíbika, PhD., odborného asistenta Ústavu politických vied a verejnej správy FSV UCM v Trnave.

Názov habilitačnej práce: Dopad ochorenia COVID-19 na verejnú správu a verejné financie v krajinách EÚ v roku 2020

Téma habilitačnej prednášky: Finančný systém miestnej územnej samosprávy na Slovensku

Informácie

PhDr. Martin Švikruha, PhD.

Predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.3.2023 o 9:30 hod. sa na FSV UCM, Bučianska ul. 4/A v Trnave uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa PhDr. Martina Švikruhu, PhD., odborného asistenta Katedry politických vied FSV UCM v Trnave.

Zmena miesta konania: habilitačná prednáška je presunutá z Bučianskej ul. na hlavnú budovu UCM v Trnave – Nám. J. Herdu 2, miestnosť Z.03.

Názov habilitačnej práce: Funkčnosť malých obcí v Slovenskej republike v kontexte vybraných determinantov a charakteristík.

Téma habilitačnej prednášky: Formy participácie občanov na rozhodovaní orgánov samosprávy na Slovensku.

Informácie

PaedDr. ZUZANY HORVÁTHOVEJ, PhD.

Dekan a predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.3.2022 o 14:00 hod.  sa na FSV UCM, Bučianska ul. 4/A v Trnave uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa PaedDr. Zuzany Horváthovej, PhD., odbornej asistentky Katedry právnych disciplín a verejnej správy Metropolitnej univerzity v Prahe.

Téma habilitačnej práce: Implementácia stratégií vzdelávacej politiky u vybraných skupín obyvateľstva v Českej republike.

Téma habilitačnej prednášky: Kritická analýza dopadov verejných politík v oblasti zamestnanosti v nadväznosti na starnutie populácie.

Informácie

PhDr. JÁNA MACHYNIAKA, PhD.

Dekan a predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 z 22. júla 2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Jána Machyniaka, PhD., odborného asistenta FSV UCM v Trnave, sa uskutoční dňa 17.6.2021 o 13,00 hod. vo veľkej aule UCM, Bučianska ul. 4/A v Trnave.

Téma habilitačnej práce: Nezávislí kandidáti v zastupiteľských orgánoch územnej samosprávy okres Trnava

Téma habilitačnej prednášky: Alternatívne modely regionálnej samosprávy z pohľadu vybraných aktérov verejnej politiky

Informácie

JUDr. BYSTRÍKA ŠRAMELA, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, oznamuje, že dňa 1.7.2020 o 13,00 hod. sa na FSV UCM, Bučianska ul. 4/A v Trnave, miestnosť BU 1, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta FSV UCM JUDr. Bystríka Šramela, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa. 

Téma habilitačnej prednášky: Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy ako nástroj vonkajšej kontroly verejnej správy

Obhajoba habilitačnej práce: Prokuratúra Slovenskej republiky ako orgán ochrany práva a jej miesto v oblasti verejnej správy

Informácie

JUDr. VLADIMÍRY ŽOFČINOVEJ, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.10.2019 o 13,00 hod. sa na FSV UCM na Bučianskej ul. 4/A v Trnave, m. č. BU 1,  uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore 3.1.7. Verejná politika a verejná správa – JUDr. Vladimíry Žofčinovej, PhD., odbornej asistentky Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Téma habilitačnej prednášky: Špecifiká pracovnoprávneho postavenia hlavného kontrolóra obce pri uskutočňovaní obecnej samosprávy.

Obhajoba habilitačnej práce: Výkon závislej práce vo verejnej správe.

Informácie

PhDr. ANDREI ČAJKOVEJ, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.4.2019 o 14,00 hod. sa na FSV UCM na Bučianskej ul. 4/A v Trnave, m. č. BU 1 uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Andrei Čajkovej, PhD., odbornej asistentky FSV UCM v Trnave, v odbore 3.1.7. Verejná politika a verejná správa.

Téma habilitačnej prednášky: Špecifiká rozhodovacích procesov v manažmente orgánov verejnej správy

Obhajoba habilitačnej práce: Aktuálne trendy a inovačný potenciál v procese riadenia inštitúcií verejnej  správy

Informácie

PhDr. JAROSLAVA MIHÁLIKA, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 o 9,00 hod. sa na FSV UCM v zasadacej miestnosti č. 203, Bučianska ul. 4/A v Trnave uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD., odborného asistenta FSV UCM v Trnave, v odbore Verejná politika a verejná správa na tému: Politické líderstvo na úrovni územnej samosprávy na Slovensku a obhajoba habilitačnej práce: Politická participácia: Dimenzie a empirická typológia mládežníckeho aktivizmu na Slovensku“.

Informácie
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať